धर्मं यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्मकः ।
अविरोधात्तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रमः ।।

(जुन धर्म अर्को कुनै धर्मका लागि बाधक हुन्छ, त्यो धर्म नभएर कुधर्म हो । धर्म त त्यो हो, जनु अर्को कुनै पनि धर्मको बिरोधी हुँदैन ।) —महाभारत