‘लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः
सत्यंचेत्तपसा च किं शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम् ?
सौजन्यं यदि किं गुणैस्सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनै:
सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना ।।’

(लोभ छ भने अन्य दोषहरुको के आवश्यकता ? पिशुनता छ भने अरु पापसँग के लिनुदिनु छ र ?सत्य छ भने तपस्याको के आवश्यकता पर्छ र ? सत्य छ भने तपस्याको के आवश्यकता छ र ? मन पवित्र छ भने तीर्थको के आवश्यकता पर्छ र ?सुशीलता छ भने अन्य गुणबाट के लाभ हुन्छ र ? सुन्दर यश छ भने गहनाले के हुन्छ र ?यदि अपयश छ भने मृत्युसँग के गर्नु छ र ? ।)—भर्तृहरि